NGK Vroue

The Reformed Christian Women’s Forum (RCWF)

Die Gereformeerde Christen-vroue Forum is onlangs deur vroue uit die Gereformeerde kerke in Suid Afrika gestig, as platform vir Christen-vrouestemme.  Christen-vroue se stemme oor kwessies en sake wat vroue aangaan, word nie genoeg gehoor nie. Die Forum wil die gesamentlike, publieke getuienis van Christen-vroue aanspreek. Die fokuspunt is veral sake op die vlak van sosiale geregtigheid, soos die Woord van God ons leer.

Die volgende kerke is deel hiervan:  Die Uniting Presbyterian Church in SA (UPCSA); Gereformeerde kerk, Hervormde kerk, Verenigde Geref kerk (VGK), Reformed Church in Africa (RCA), NG Kerk in Afrika (NGKA), Methodist Church, NG Kerk en die Uniting Congregational Church in SA (UCCSA).

Mediaverklaring
30 Mei 2014

Media Statement
30 May 2014

Kontakpersoon: Rinel Hugo rinelh@ngkerk.org.za

Wêreldbiddag vir Vroue

Wereldbiddag vir vroue

Wêreldbiddag vir Vroue

Die Wêreldbiddag vir Vroue is ‘n wêreldwye interkerklike beweging van Christen vroue, -mans en -kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saambid.
Die Wêreldbiddag vorm ‘n gebedsketting in meer as 175 lande. Al die lande gebruik dieselfde tema wat elke jaar deur ‘n ander land opgestel word.
Die Wêreldbiddag strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge begrip en toewyding.

Dit bied aan vroue wêreldwyd die geleentheid om:

  • opnuut hulle geloof in Jesus Christus te bevestig,
  • versterk te word deur die geloofservaringe van Christene uit ander lande en kulture,
  • ander se laste te help dra deur saam met hulle, en vir hulle, te bid.

Kom ons in Suidelike Afrika begin bou aan verhoudings en bewerkstellig so versoening in ons lande.

TEMA : 2017   "God se genade is vir almal" - Die Fillipynse vroue het die program opgestel.
 

Wêreldbiddagkantoor:

Sekretaresse – Joa van Aarde, Tel: 011 975 4598, e-pos: wwdp@telkomsa.net vir meer besonderhede.

Bestelvorms vir Programme en Inligting is ook op die webblad http://www.wwdp.co.za beskikbaar.

 

Nasionale Vrouekonferensies

VISIE:
Vroue wat voluit leef vir Christus

MISSIE:
Om vrouelidmate te inspireer en te bemagtig om hul roeping en gawes, voluit tot eer van God en tot opbou van die Liggaam van Christus, uit te leef.

TEMA:
Vroue met Vlerke

Die taakspan vrouelidmate: DOELWITTE

  • Dra medeverantwoordelikheid vir die geestelike begeleiding, toerusting en bemagtiging van vrouelidmate
  • Dien as skakel tussen die Algemene Sinode en vrouelidmate om te verseker dat inligting en voorligting gekanaliseer word
  • Doen navorsing sodat vroue se behoeftes en belange onder die aandag van die Algemene Sinode gebring word en aangespreek word
  • Koördineer en fasiliteer inter-sinodale skakeling om te besin oor gemeenskaplike uitdagings, behoeftes en die uitruilk van kundigheid ten einde oplossings te vind in ‘n veranderende omgewing
  • Voer opdragte van die Algemene Sinode uit
  • Bevorder gereelde skakeling met: – vrouelidmate van die NG Kerk familie en ander denominasies – relevante vroue-organisasies op nasionale vlak.

Dagbestuur
Anso
Anso Steyn (Voorsitter): Vrystaat
Mariette van Eeden (O-Voorsitter): Hoëveld
Joanie Theron (Sekretaresse): Vrystaat

Antoinette Muller (Wes-Kaap)
Tania Bezuidenhout (Oos-Kaap)
Romaria Vivier (Noord-Kaap)
Charlotte Herselman (KZN)
Ds Irma van Rensburg (Wes-Transvaal)
Ds Sonika Kruger (Noordelike)
Dobbie Booy (Oostelike)
Ex officio: Rinel Hugo
Facebook teken

Verdere Inligting:

Kontak:
Anso Steyn
Posbus 11412, Universitas, 9321
Tel: 082 773 2612
Faks: 086 502 0818
Epos: anssteyn@mweb.co.za


Verslag Algemene Sinode